ข่าวดี ช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตน ที่รับผลกระทบโควิด ได้รับเงิน 7500 บาทต่อเดือน

ข่าวดี ช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตน ที่รับผลกระทบโควิด ได้รับเงิน 7500 บาทต่อเดือน

จากสถานการณ์ตอนนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน จากวิกฤตโควิด หลายคนได้รับผลกระทบ บางที่ถึ งกั บต้องปิดกิจการ คนตกงานว่างงานเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ล่าสุด นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกร รมการประกันสังคม เปิดเผยว่าคณะกssมการประกันสังคมมีมติ ในวันนี้ 20 มีนาคม เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีสถานการณ์แพร่กระจาย

ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขย ายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิ ดจากโควิด รวมทั้งภัยอื่น ไม่ว่าเกิ ดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิດขึ้น ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่ วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

เ รื่ อ งการรั กษ าพย าบาล คณะกร รมการฯ มีมติให้ดูแลรั กษ าผู้ประกันตน ที่เป็นโควิด ให้ดีที่สุดตามมาตรฐานการรั กษ าพย าบาลที่กำหนด

นอกจากนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในภาวะวิกฤตที่เกิດขึ้นไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบจากปัจจัยอื่นใด คณะกssมการยังมีมติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากกรณีลาออก ร้อยละ 45 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง ร้อยละ 70 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ กระจาย เป็นอัตราร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมทั้งยังเห็นชอบให้ขย ายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 39

สำหรับงวดค่าจ้างเดือน มี.ค เม.ย และพ.ค 2563 ออกไปอีก 3 เดือน โดยงวดค่าจ้างเดือน มีค 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กค 2563 สำหรับงวดค่าจ้างเดือน เม.ย 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 ส.ค 2563 และงวดค่าจ้างเดือนพค 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 ก.ย 2563

ซึ่งมาตรการนี้ ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากนี้คณะกssมการฯ จะพิจารณาวิเคราะห์และมีมติพิจารณาอีกครั้ง โดยจะมีการเร่งรัดให้มีผลบังคับโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ต่อไป

ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโ ร คโควิด-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50เปอร์เซ็น ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ตามปกติ ที่เมื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกจากงานและว่างงาน เพราะรัฐหยุดกิจการ หรือนายจ้างหยุดกิจการ หรือเลิกจ้าง จะได้รับอยู่แล้ว นอกจากนี้ เมื่อผู้ประกันตนต้องออกจากงาน แต่ยังส่งเงินสมทบโดยสมัครใจ จะกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 รัฐบาลโดยสำนักงานประกันสังคมก็จะดูแลในส่วนนี้ รวมไปถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอิสระหรือแรงงานนอกระบบด้วย

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *