เ ช็ กด่ ว นเก ษต รกร เ งิ นเยี ย วยา 5000 เข้าแล้ว

เ ช็ กด่ ว นเก ษต รกร เ งิ นเยี ย วยา 5000 เข้าแล้ว

            เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 เป็นวันแรกที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะโอนเงินเยียวย า 5 พันบาทให้กับเกษตรกรผู้ที่ผ่านสิทธิ์ได้รับเงินเยียวย า ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เม.ย.63 ที่ผ่านมา

             โดยเ กษต รกรที่ได้รับสิ ท ธิ์สาม ารถ ตรวจสอบผ ลการโ อนเงิ นได้ที่ www.เยียวย าเกษตรกร.com ตั้งแ ต่เวล า 08.30 น. ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 63 เ ป็นต้ นไป

              อ ย่ างไรก็ตา ม หากเก ษต รกรรายใ ดไม่เข้าเ กณ ฑ์ก ารรับสิท ธิ์การช่วยเห ลื อเยี ยวย าครั้งนี้ เช่น ไม่สาม ารถเพา ะปลู กได้ในปีการผ ลิต 2563/64 ทางกระทรวงเกษตรฯ จะมีม าตรกา รช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ในอนาคต แต่ข อให้เร่งขึ้นท ะเ บียน หรือปรั บป รุงข้อมูลทะเบียนเ กษ ตรกรให้เ ป็นปัจ จุบันภ ายในวัน ที่กำห นด

              นอกจ ากนี้ ทางกระทรวงก็เต รี ยมจัดตั้ง “ศูนย์รับเ รื่ อ งอุทธรณ์ฯ” เพื่อเป็นช่องทางให้คำป รึกษ าและให้การช่วยเหลือเก ษต รกรที่ไม่ได้รั บก ารเยี  ยวย าจากสาเ ห ตุต่าง อีกด้ วย.

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *