ตอนนี้ยังทันอยู่สินเชื่อฉุกเฉิน ไม่ต้องมีหลักประกันก็กู้ได้วงเงิน 1 หมื่น

ตอนนี้ยังทันอยู่สินเชื่อฉุกเฉิน ไม่ต้องมีหลักประกันก็กู้ได้วงเงิน 1 หมื่น

                   ธนาค ารออมสินยังค งเปิ ดให้ประชาชน “ผู้มีร า ยได้อิ สระ” ขอสินเชื่ อฉุ กเ ฉิน สำห รับผู้มีร า ยได้อิ สระ วงเ งินกู้ ต่อร ายไ ม่เกิน 10,000 บาท ผ่านเว็ปไซ ต์ของทางธนาคารออมสิน และจะจ่ายเรื่อยเรื่อ ยจนก ว่าจะเต็มวงเ งินเยี ย วย าที่อนุมั ติไว้

โดยผู้มีอาชีพอิสระ สามารถลทะเบียนของรับสินเ ชื่อฉุ กเ ฉิน เพิ่มสภาพคล่อง วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เลือกลงทะเบียนสินเชื่ อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 2: กรอกรายละเอีย ดตามเมนูที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 3: รอนัดหมายจากทางธนาคาร ผ่านทาง SMS ทางโทรศัพท์มือถือ และเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. สำเนาบัต รป ระจำตัวป ระช าช น
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารแสดงการชำระห นี้เป็นปกติ กรณีลู กค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

ขั้นตอนที่ 4: ติดต่อธนาคารตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมเอกส ารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 5: ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS และธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ภายใน 3 วันทำการ นับจากได้รับ SMS

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

– สัญชาติไทย อายุ 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้อายุต้องไม่เกิน 70 ปี

– ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร ได้แก่ เช่น รับจ้างทั่วไป พ่อค้าแม่ค้า เป็นต้น

– มีรายได้ไ ม่เกินเดือนละ 30,000 บาทถ้วน

เงื่อนไขสินเชื่ อ
1. วงเงิน 10,000 บาท
2. อัตราดอกเบี้ ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน
3. ไ ม่ต้องมีหลักประกัน
4. ระย ะเวลาให้กู้ไ ม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่ อนชำระห นี้ใน 6 งวดแ ร ก เริ่มชำระคืนเงิ นต้ นและดอ กเบี้ ยในงว ดที่ 7 โดยหั กเงินชำระจา กบั ญ ชีเงิ นฝากข องผู้กู้
5. ระย ะเวลาอนุมัติเงิ นกู้และจัดทำสั ญ ญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธัน วาคม 2563 หรือจนกว่าจ ะคร บวงเงินโ ค รงการจำน ว น 20,000 ล้า นบา ท

ที่มา ธนาคารอมสิน

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *