ราชกิจจาฯประกาศ คำสั่งคลายล็อกเคอร์ฟิว ทั้งประเทศ

ราชกิจจาฯประกาศ คำสั่งคลายล็อกเคอร์ฟิว ทั้งประเทศ

ราชกิจจาฯประกาศ คำสั่งคลายล็อกเคอร์ฟิว ทั้งประเทศ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) หรือ ทีวีพูล ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อควบคุมการระบาดของไ ว รั สโคโรนา หรือโควิด-19

จนถึงปัจจุบันได้มี ประกาศ ราชกิจจานุเบกษาออกมา ผ่อนผันการเคอฟิว ห้างสสพสินค้าเปิดได้ถึง 2 ทุ่ม และกองถ่าย สามารถถ่ายละคร-ภาพยนต์ได้ ส่วนสนามมวย สวนน้ำ ชนไก่ ยังคงต้องปิดต่อไปก่อน

โดย มาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโ ร คโควิด-19 รอบ 2 มีรายระเอียด ดังต่อไปนี้

ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น งดหรือชะลอการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด ยังบังคับใช้ต่อไป

1.การห้ามอกนอกเคหสถาน ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักร ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และให้ข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานตามข้อกำหนด ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 ยังคงใช้บังคับต่อไป

2.การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงรียนหรือสถานันการศึกษา ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณาผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือ สถาบันการศึกษาเฉพาะที่ดำเนินการในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ การสงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรืออุปการะเด็กกำพร้าที่ประสบปัญหาครอบครัว เด็กย ากไร้ หรือเด็กด้อยโอกาส และอาจเป็นกลุ่ม เ สี่ ย ง ได้หากปล่อยให้เด็กอาศัยอยู่ในสถานที่พักอาศัยของตนหรือที่อื่น หรือเป็นการใช้อาคารสถานที่ ดังกล่าวเพื่อการทำกิจก ร รมอันเป็นประโยชน์สาธารณะตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาต แต่ยังคงงดเว้นการใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบ หรือการฝึกอบรม

3.การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจก ร รมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของประชาชนและขับเคลื่อนกิจก ร รมบางอย่าง ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโ ร คที่ทางราชการกำหนดรวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ให้สถานที่หรือการดำเนินกิจก ร รมที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดเคยมีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่ วคราวตามพระราชบัญญัติโ ร คติดต่อ พ.ศ. 2558 และตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจก ร รมบางอย่างเพิ่มเติมได้ทั่วราชอาณาจักรตามความสมัครใจและความพร้อม ดังต่อไปนี้

(1)กิจก ร รมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

ก.การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดดำเนินการได้ แต่ยังคงห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวนี้

ข. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการเพิ่มเติมได้ ในส่วนที่เป็นการจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการให้บริการ รวมทั้งร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม (ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน) ร้านเสริมสวย แต่งผม ตั ดผมหรือทำเล็บ ยกเว้นส่วนที่เป็นโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่เล่นโบว์สิ่ง ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญสถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรคหรือการละเล่นอื่น ในทำนองเดียวกัน คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ำ สวนสัตว์ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้นเกมส์ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ้เท้า สถาบันกวดวิชา สนามพระเครื่อง ศูนย์ประชุม

ทั้งนี้ พื้นที่และกิจก ร รมที่เปิดดำเนินการได้ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกร รมส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น.

ค. ร้านค้าปลีก ส่ง หรือตลาดคส่งขนาดใหญ่

ง. สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการ ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิงให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ

จ. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ซึ่งเมื่อรวมคณะทำงานหน้าฉาก และทุกแผนกแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ

ฉ. ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำกัดจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นการประชุมคณะกssมการ ผู้ถือหุ้น หรือการประชุม การอบรม การสัมมนา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานเดียวกันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบทราบแหล่งที่มา

2 กิจก ร รมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

ก. คลินิกเวชก ร รมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านทำเล็บ ทั้งที่อยู่ในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะการเสริมความงามเรือนร่ า งและผิวพรรณ ไม่รวมถึงการเสริมความงามบริเวณใบหน้า

ข. สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะส่วนที่เป็นการเล่นโยคะหรือฟรีเวท โดยงดเว้น การใช้เครื่องเล่น เครื่องลู่วิ่ง จักรย านปั่น หรือการเล่นแบบรวมกลุ่ม

ค. สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากลที่มิได้มีการปะทะกันระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หากเล่นเป็นทีม ให้มีผู้เล่นได้ฝั่งละไม่เกินสามคน ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และ ปื นผา

ง. สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม

จ. สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์

4.การดำเนินอรตามมาตรกรป้องกันโ ร คและการจัดระนียน ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ตามข้อ 3(1) และ (2) มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโ ร ค รวมทั้ง ดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเต ือน ห้ามปราม หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย รวมทั้งเสนอ ให้ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโ ร คติดต่อ พศ. 2558 สั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่ วคราวเฉพาะราย

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่ วคราวตามพระราชบัญญัติโ ร คติดต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดและจัดระเบียบและระบตง แล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอำนาจสั่งให้เปิดดำเนินการในสถานที่ดังกล่าวได้

5.เพื่อให้มาตรการป้องกันโ ร คเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโ ร คติดต่อ พ.ศ. 2558 มีคำสั่งปิดสนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเตียวกันเพิ่มเติม เนื่องจากพบว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีโอกาส เ สี่ ย ง ต่อการแพร่โ ร ค รวมทั้งดำเนินการอื่นใดให้สอดคล้องกับข้อกำหนดนี้

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม เป็นตันไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : thailandstack

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *