การคลังเผย เรื่องเงินเยียวยาต่ออีก 3 เดือน

การคลังเผย เรื่องเงินเยียวยาต่ออีก 3 เดือน

            การคลังเผยกับนักข่าวว่าด้ วยเรื่อ งของ มาตรการเงินเยียวยาโค วิ ด-19 โครงการ เราไม่ทิ้งกัน อีก 1หมื่น5พันบาท หรืออีก3เดือน ว่าจะมีการจ่ายเ งิ นต่อหรือไม่ โดยตอบชัดว่า ต้องรอดูส ถานะก าร ณ์ก่อน 

            ในช่วงของวันที่ 16 พ.ค. รั ฐมน ต รีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางเข้าตรวจเยี่ ยมการรับเ รื่ อ งราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชน ในมาต รการเ ยี ยวย าผู้ได้รับผ ลกระทบจากไ ว รั สโควิด-19 ที่กร มประชาสัมพั นธ์ โดยได้เข้าไปพูดคุ ยและสอบถามปั ญ หาข องพี่น้องป ระช าชนที่เดินทางมารอยื่นเ รื่ อ ง พ ร้ อมชี้แจงถึงแ น วทางการแก้ไขปั ญห าของคนที่ได้เข้าไ ปพูดคุย 

             นายอุตตม ให้ สัมภา ษณ์ด้วยว่า ตั้งแต่วันจัน ทร์เป็นต้นไปได้ประสานไปยังธนาคารของรัฐ คือ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุ งไทย เพื่อขอให้ช่วยเปิดพื้นที่รับเ รื่ อ งราวร้องทุกข์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 29 พ.ค. เนื่องจากพบว่าประชาชนที่มาร้องทุ กข์ส่วนใหญ่มีปั ญ หา ได้รับสิ ทธิ์แ ล้วแต่เงินยังไม่เข้าบัญชี ซึ่งอ าจจะเ กิ ดจากการผูกบั ญชีพร้ อมเพย์ยังไม่เรียบร้ อย 

              อย่างไรก็ตาม ยังขอไม่ตอบว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวย าเดือนที่ 4, 5 และ 6 ในกรณีที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลา ยหรือไม่ นื่องจากต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงยังตอบไม่ได้ว่าจะมีเงินเพียงพอในการเยียวย าพี่น้ องประชาชน ต่อไปหรือไม่ เนื่องจากทุ กอย่างขึ้นอ ยู่กับสถาน กา ร ณ์ของเชื้อไ ว รั สโควิด

                โดยนายอุตตม กล่าวว่า ตอนนี้นายกรัฐมนตรี สั่งให้ติดตามการเยียวย าอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งค ณะทำงานด้วยการให้ป ลัดจาก 10 กระทรวงมาดูแล ซึ่งต้องดูเ รื่ อ งงบปร ะมา ณประกอบด้วย วันนี้มีการใช้เ งินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ แจกเกษตรกร จำนวน 1.5 แสนล้านบาท ส่วนโครงการเราไม่ทิ้งกัน เยียวย าไปประม าณ 15 ล้านค น ก็ใช้เงินไป 2.4 แสนล้าน โดยในจำน ว นนี้เป็นงบประมาณ 7 หมื่นล้านบาท เป็นเ งิ นกู้จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1.7 แสนล้านบาท และยังมีอีกส่ วนห นึ่งเป็นแร งงานประมาณ 10 ล้านคนซึ่งประกันสังคมดูแล จะมีคนได้รับความช่วยเหลือ 36 ล้านค นที่ รั ฐบาลได้ดูแลแล้ว แต่ก็ยังไม่หมด ยังมีบางคนที่ยังไม่เ ข้าเ กณ ฑ์ของ 3 กลุ่ม

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *